måndag 21 juni 2010

Regionalpolitiken den borttappade frågan!

En fråga som på många sätt har lyst med sin frånvaro är regionalpolitiken, d v s ett nationellt ansvar för hela landets utveckling. Detta är som jag ser det en förutsättning för att regionernas egna utvecklingspolitik ska kunna ge ett så bra resultat som möjligt.

Klyftorna har ökat inte bara mellan människor utan också mellan olika delar av landet. Socialdemokraterna har lämnat en rapport som utgångspunkt för att det går att göra på ett annat sätt. Utgångspunkten är lika enkel som självklar - det går att att ta ansvar för hela landet - sektorsövergripande - och samtidigt ge stor möjlighet för egna regionala strategier. Ett möjligheternas Sverige som byggs socialt, miljömässigt och ekonomiskt jämlikt, med jobben och den enskild viktigaste fråga.

För mitt län så har den nuvarande regeringen fattat flera aktiva beslut som innebär att jobb flyttas från Jämtland till Stockholm ex nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, förändrat Glesbygdsverket, tagit bort delar av Nutek och gjort förändringar när det gäller ITPS, det vill säga tagit bort arbetstillfällen från Östersund i Jämtlands län. Statens institut för kommunikationsanalys har mer än halverat sin verksamhet i Östersund. Länsrätten har flyttat från länet och länsstyrelsens sociala tillsyn försvinner till kusten.

Satsningarna på forskning och utveckling går inte till Mittuniversitetet.

Kriminalvården har förberett sig i 2,5 år och lagt ner både pengar och engagemang för att bygga ett fängelse i Östersund. När det var tid för regeringen att fatta beslut - då var pengarna slut. De hade gick till skattesänkningar för de som tjänar mest.

Den nuvarande regeringen för helt enkelt en omvänd regionalpolitik.

Socialdemokraternas regionalpolitiska rapport som presenterades för ett tag sedan innehöll flera viktiga punkter som grund för hur vi Socialdmokrater vill "ta igen" regionalpolitiken - ansvaret för hela landet.

1. Ansvar för regionalpolitiken
• Regeringen har det avgörande ansvaret för en fungerande regionalpolitik.
• Regeringskansliet ska arbeta så att varje strategiskt viktigt beslut vägs av mot dess regionalpolitiska effekt.
• Tanken bakom principen om ”hela Sverige ska leva” ska genomsyra regeringens arbete.
• En särskild samordnande funktion behövs för detta.

2. Styrning
• Statliga bolag ,verk-och myndigheter ska i relevanta fall via regleringsbrev och ägardirektiv ges tydliga signaler om deras ansvar för att stärka och bidra till den regionala utvecklingskraften.

3. Grundläggande service
• Staten måste via ett samhällskontrakt garantera tillgången till en grundläggande service när det gäller post, tele, el, IT och annan basal infrastruktur i hela landet.
• En möjlig utveckling är att varje kommun ska ha minst ett statligt servicekontor som representerar myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, skatteverk och polis.

4. Högskolor och universitet
• Samtliga högskolor och universitet ska ha ett uttalat ansvar för att vara en aktiv partner i den egna regionens utveckling.
•Samverkan med kommunerna och det lokala näringslivet är särskilt viktig för dess genomförande i praktiken.

5. Branschprogram
• Branschprogram för strategiska näringar ska upprättas.
• Samarbetet mellan viktiga näringar och samhället måste fördjupas.
• Att bidra till höjd kvalitet och nya produkter inom landets basnäringar är av stor regionalpolitisk betydelse.
• Inom turist-och besöksnäringen görs en särskild framtidssatsning i syfte att kraftigt expandera näringen.

6. Bredbandsstrategi
• En väl sammanhållen nationell bredbandsstrategi krävs för hela landet.
• Särskilt viktigt är att skapa högre överföringskapacitet och likvärdiga förutsättningar i hela landet.
• Ett särskilt bredbandsstöd kan behövas
• Målet är att Sverige ska ha en IT-infrastruktur i världsklass och att den är utbyggd i alla regioner i landet.

7. Ökat regionalt ansvar
• Stöd krävs för ett ökat regionalt ansvarstagande
•Innebär bättre förutsättningar för lokal kommersiell service, näringslivsutveckling, riskkapitalförsörjning och arbete med olika slag av infrastrukturinvesteringar.
•Regionerna ges här ett ökat ansvar

8. Landsbygdsutveckling
• Ett tydligt stöd till lokalt arbete med landsbygds-och byautveckling, kombinationssysselsättning, lokala initiativ till föreningsdrift, kooperation och socialt företagande bör övervägas.
• Här är EU:s olika strukturfonder – ett effektivt instrument.

9. Avregleringar och dess följder för regionalpolitik
• En omfattande översyn och granskning i närtid krävs nu –efter de senaste årens negativa erfarenheter -av olika avregleringars effekter utifrån ett regionalpolitiskt och konsumentpolitiskt perspektiv.
• Genomförda avregleringar kan behöva omregleras eller annan lämplig åtgärd som en konsekvens av detta översyns-och granskningsarbete.

10. Solidarisk skatteutjämning
• Vi ska upprätthålla och utveckla en solidarisk skatteutjämning
• Garantera en väl fungerande kommunal service i hela landet.

11. Storstäderna
• Storstäderna utgör en viktig motor för tillväxt och utveckling.
• En särskild storstadsstrategi behöver tas fram
• Hantera storstädernas speciella möjligheter och problem.
• Problematiken med segregationen som låser fast människor i arbetslöshet och skapar murar mellan rika och fattiga, svenskar och invandrare samt friska och sjuka uppmärksammas särskilt

12. Bostadsbyggande
• En offensiv strategi med investeringsstöd krävs för ökade investeringar i bostadsbyggande
• Klimatsmarta miljöinvesteringar krävs också för genomförandet av en återupprättad och offensiv regionalpolitik i hela landet.

13. Jämställdhet
• Politiken för regional utveckling ska även ha som ett viktigt övergripande syfte att utjämna skillnaderna:
- ekonomiskt,
- socialt
- kulturellt
• Mellan män och kvinnor

14. Framtidens sjukvård
• Stödja en utveckling mot bärkraftiga regioner som klarar en likvärdig service till medborgarna.
• Framtidens sjukvård kan därmed ges en starkare bas för utveckling.

15. Infrastruktursatsningar
• Infrastruktursatsningar inom väg, järnväg och flyg genomförs med utgångspunkt från att transportslagen kompletterar varandra.
• Det är nödvändigt för att leva upp till ambitionen att ”hela Sverige ska leva”.

Med dessa punkter som utgångspunkt så har vi lagt grunden för en politik som håller ihop landet, istället för att öka de regionala klyftorna.

Avslutar med ett citat av Ernst Wigforss i valbroschyren ”Har vi råd att arbeta?” år 1932"Kan någonting vara rimligare än att söka utvägar för att skaffa arbete åt de arbetslösa? Kan någonting bättre svara mot hela samhällets intresse än att låta det allmänna sätta igång arbeten..?"

SW

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: