fredag 7 maj 2010

På med glasögonen som låter Hela Sverige leva

Igår presenterades en regionalpolitiskt punktprogram. Detta skedde nästan samtidigt som Maud Olofsson öppnade landsbygdsriksdagen. Där fanns inget nytt, inga satsningar på landsbygden.

I Östersund presenterades punkterna av mig och AnnaCaren Sätherberg. Det viktigaste med punkterna är att de regionala politiska glasögonen finns på när statliga beslut fattas. Det betyder att vad som händer med förutsättningarna i landets alla delar måste vägas in när förändringar sker i statlig och offentlig verksamhet.

Media om detta:
LT har skrivit om programmet.
Nyheterna Radio Jämtland har tagit upp presentationen.
Svt Play har ett litet klipp upplagt.
Västerbottens Folkblad skriver och dess ledare

Här nedan finns de 15 punkterna.

1. Ansvar för regionalpolitiken
Regeringen har det avgörande ansvaret för en fungerande regionalpolitik.
Regeringskansliet ska arbeta så att varje strategiskt viktigt beslut vägs av mot dess regionalpolitiska effekt. Tanken bakom principen om ”hela Sverige ska leva” ska genomsyra regeringens arbete. En särskild samordnande funktion behövs för detta.

2. Styrning
Statliga bolag ,verk- och myndigheter ska i relevanta fall via regleringsbrev och ägardirektiv ges tydliga signaler om deras ansvar för att stärka och bidra till den regionala utvecklingskraften.

3. Grundläggande service
Staten måste via ett samhällskontrakt garantera tillgången till en grundläggande service när det gäller post, tele, el, IT och annan basal infrastruktur i hela landet.
En möjlig utveckling är att varje kommun ska ha minst ett statligt servicekontor som representerar myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, skatteverk och polis.

4. Högskolor och universitet
Samtliga högskolor och universitet ska ha ett uttalat ansvar för att vara en aktiv partner i den egna regionens utveckling. Samverkan med kommunerna och det lokala näringslivet är särskilt viktig för dess genomförande i praktiken.

5. Branschprogram
Branschprogram för strategiska näringar ska upprättas. Samarbetet mellan viktiga näringar och samhället måste fördjupas. Att bidra till höjd kvalitet och nya produkter inom landets basnäringar är av stor regionalpolitisk betydelse. Inom turist- och besöksnäringen görs en särskild framtidssatsning i syfte att kraftigt expandera näringen.

6. Bredbandsstrategi
En väl sammanhållen nationell bredbandsstrategi krävs för hela landet.
Särskilt viktigt är att skapa högre överföringskapacitet och likvärdiga förutsättningar i hela landet. Ett särskilt bredbandsstöd kan behövas. Målet är att Sverige ska ha en IT-infrastruktur i världsklass och att den är utbyggd i alla regioner i landet.

7. Ökat regionalt ansvar
Stöd krävs för ett ökat regionalt ansvarstagande. Innebär bättre förutsättningar för lokal kommersiell service, näringslivsutveckling, riskkapitalförsörjning och arbete med olika slag av infrastrukturinvesteringar. Regionerna ges här ett ökat ansvar.

8. Landsbygdsutveckling
Ett tydligt stöd till lokalt arbete med landsbygds- och byautveckling, kombinationssysselsättning, lokala initiativ till föreningsdrift, kooperation och socialt företagande bör övervägas. Här är EU:s olika strukturfonder – ett effektivt instrument.

9. Avregleringar vs Regionalpolitik
En omfattande översyn och granskning i närtid krävs nu – efter de senaste årens negativa erfarenheter - av olika avregleringars effekter utifrån ett regionalpolitiskt och konsumentpolitiskt perspektiv.
Genomförda avregleringar kan behöva omregleras eller annan lämplig åtgärd som en konsekvens av detta översyns- och granskningsarbete.

10. Solidarisk skatteutjämning
Vi ska upprätthålla och utveckla en solidarisk skatteutjämning. Garantera en väl fungerande kommunal service i hela landet.

11. Storstäderna
Storstäderna utgör en viktig motor för tillväxt och utveckling.
En särskild storstadsstrategi behöver tas fram. Hantera storstädernas speciella möjligheter och problem. Problematiken med segregationen som låser fast människor i arbetslöshet och skapar murar mellan rika och fattiga, svenskar och invandrare samt friska och sjuka uppmärksammas särskilt.

12. Bostadsbyggande
En offensiv strategi med investeringsstöd krävs för ökade investeringar i bostadsbyggande. Klimatsmarta miljöinvesteringar krävs också för genomförandet av en återupprättad och offensiv regionalpolitik i hela landet.

13. Jämställdhet
Politiken för regional utveckling ska även ha som ett viktigt övergripande syfte att utjämna skillnaderna:ekonomiskt, socialt, kulturellt, Mellan män och kvinnor.

14. Framtidens sjukvård
Stödja en utveckling mot bärkraftiga regioner som klarar en likvärdig service till medborgarna. Framtidens sjukvård kan därmed ges en starkare bas för utveckling.

15. Infrastruktursatsningar
Infrastruktursatsningar inom väg, järnväg och flyg genomförs med utgångspunkt från att transportslagen kompletterar varandra. Det är nödvändigt för att leva upp till ambitionen att ”hela Sverige ska leva”.

Här finns hela programmet.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ och Politiometern

Inga kommentarer: